Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Op deze pagina vindt u de Algemene voorwaarden en een link naar de privacyverklaring van VZA.

 

Algemene voorwaarden

Rechtsbijstand

Artikel 1
1. Van Zoelen Advies (VZA), het eenmansbedrijf van mr D.van Zoelen, verzorgt de rechtsbijstand bij arbeidsgeschillen en in geval van geschillen over werknemersverzekeringen. Van Zoelen is de enige medewerker. VZA zal zich inspannen, naar beste weten en kunnen, de belangen van zijn cliënt te behartigen. Cliënt is de opdrachtgever met wie Van Zoelen Advies als opdrachtnemer een oveenkomst van opdracht is overeengekomen.

2. Rechtsbijstand, zowel eisend als verwerend, voor zover in een juridisch geschil de rechten en belangen van betrokken cliënt rechtstreeks in het geding zijn, strekt zich uitsluitend uit tot:

  1. het geven van juridisch advies;
  2. het corresponderen en voeren van correspondentie namens betrokkene met het bestuursorgaan, bevoegd gezag, werkgever en/ of de bevoegde (uitvoerings-)instanties;
  3. het voeren van verzoek-, bezwaar-, beroep-, hoger beroep- en klaagschriftprocedures voor de diverse daarvoor bevoegde commissies, rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep.

3. Rechtsbijstand wordt slechts verleend voor zover dat ligt op één van de volgende Nederlandse rechtsgebieden:

  1. (militaire) ambtenarenrecht;
  2. arbeidsovereenkomstenrecht;
  3. sociaal zekerheidsrecht uitsluitend voor zover dat het recht op een werkloosheids -, een WIA-, een WAO -uitkering, of een bovenwettelijke uitkering of wachtgeld dienaangaande betreft.

Voorwaarden

Artikel 2
1. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst van opdracht tussen VZA en cliënt. Zij zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënt.

2. De overeenkomst van opdracht tot het verlenen van rechtsbijstand komt tot stand door aanvaarding van de door cliënt verstrekte opdracht. De werking van de artikelen 7:404, 7:407, lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.

3. VZA is bevoegd om een zaak niet in behandeling te nemen of een zaak niet verder te behandelen indien het van oordeel is dat de gevraagde rechtsbijstand geen gunstige uitkomst zal hebben, dan wel indien het financiële belang van de zaak te gering is. Cliënt wordt daarvan onder opgave van redenen schriftelijk op de hoogte gesteld. Op verzoek van cliënt kan VZA - tegen een vast overeengekomen prijs - een haalbaarheidsadvies geven.

4. VZA is bevoegd de zaak over te dragen aan een collega-jurist indien de vertrouwensrelatie tussen de betrokken cliënt aan wie rechtsbijstand wordt verleend en VZA is komen te ontvallen. In dat geval stelt VZA cliënt daarvan onder opgave van redenen schriftelijk op de hoogte. VZA is bevoegd de zaak over te dragen aan een collega-jurist indien VZA, bij voorbeeld door ziekte, niet in staat is de opdracht verder zelf af te handelen. In dat geval stelt VZA cliënt daarvan onder opgave van redenen schriftelijk op de hoogte. Cliënt kan er alsdan voor kiezen zijn zaak over te doen dragen aan een door hem te kiezen (en betalen) andere rechtshulpverlener.

4. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt bedongen ten behoeve van alle voor VZA werkzame personen, alsmede ten behoeve van alle personen die bij de uitvoering van een opdracht door VZA worden ingeschakeld.

5. Indien cliënt zonder overleg en toestemming van VZA een externe raadsman inschakelt of een ander met de behartiging van zijn belangen belast, vervalt ieder recht op rechtsbijstand door VZA en zal onmiddellijk afrekening van het alsdan verschuldigde plaatsvinden. De vordering is per direct opeisbaar.

Honorarium en kosten

Artikel 3
1. De door VZA verleende rechtsbijstand wordt per maand afgerekend middels een gespecificeerde declaratie (factuur), tenzij anders is afgesproken. De betaaltermijn bedraagt veertien (14) dagen, te rekenen van de datum van de declaratie (de vervaldatum). Bij gebreke van tijdige betaling is cliënt gehouden de kosten van invordering te vergoeden, waaronder een gefeixeerd bedrag van 15% van de hoofdsom ter zake van administratie- en incassokosten. Bij gebreke van tijdige betaling is cliënt voorts zonder verdere ingebrekestelling vanaf de vervaldatum tot en met de dag van de algehele voldoening van de hoofdsom, de wettelijke rente verschuldigd.

2. Rechtshulp wordt verleend tegen een overeen te komen uurtarief (inclusief kantoorkosten). Reistijd is declarabel. Reiskosten worden in rekening gebracht tegen een tarief van € 0,28 per kilometer of de kosten van openbaar vervoer (NS eerste klasse). Alle bedragen zijn in € en exclusief 21% BTW.

3. De kosten verbonden aan de inschakeling van deurwaarders, getuigen en deskundigen, zoals tolken, vertalers, medici, actuarissen, accountants, technici enzovoort, worden door cliënt betaald. De proceskosten zoals griffierecht, worden door VZA voorgschoten en bij cliënt in rekening gebracht. De kosten voor inschakeling van externe advocaten en procureurs worden door cliënt betaald. Indien de tegenpartij bij gerechtelijke uitspraak wordt veroordeeld tot het betalen van de proceskosten(vergoeding), c.q. bij minnelijke schikking bereid is gemaakte onkosten die verband houden met het verlenen van rechtsbijstand geheel of gedeeltelijk te vergoeden, zal de vergoeding van deze kosten, te verminderen met de griffiekosten en de deurwaarderskosten, aan VZA toekomen. Deze vergoeding zal verrekend worden met de afgesproken honorering.

Werkwijze

Artikel 4
Tenzij andersluidende afspraken zijn gemaakt of het (spoedeisend) belang van de zaak dit eist, wordt te verzenden correspondentie zoveel mogelijk vooraf in ontwerp aan cliënt voorgelegd met het verzoek mee te delen of de inhoud juist is en of deze akkoord gaat met de verzending daarvan. Van alle verzonden correspondentie zal een afschrift per mail/per post aan cliënt worden toegezonden.

Aansprakelijkheid

Artikel 5
1. Iedere aansprakelijkheid van VZA is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het toepasselijke eigen risico.

2. Bij het inschakelen van derden zal VZA steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. VZA is niet aansprakelijk voor vorderingen die zouden kunnen voortvloeien uit de door een externe advocaat, procureur of adviseur, dienstverlener of derde anderszins, verrichte diensten. VZA bedingt hierbij dat elke opdracht de tevens bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, te aanvaarden. VZA zal bij het inschakelen van derden steeds bedingen dat deze behoorlijk zullen zijn verzekerd voor het risico van beroepsaansprakelijkheid.

3. Cliënt  vrijwaart VZA tegen alle aansprakelijkheid van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die VZA voor cliënt verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van VZA.

Rechtsverhouding

Artikel 6
De rechtsverhouding tussen cliënt en VZA is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.

Terug naar boven

 

Privacy verklaring

De privacy verklaring van Van Zoelen Advies vindt u hier.

Terug naar boven


Van Zoelen Advies ● Apollolaan 45 ● 2741 TN Waddinxveen ● T: 0182 617 446 ● F: 0182 617 446 ● info@vanzoelenadvies.nl
BTW: NL001191405B02 ● KVK: 24445814